Om Trafsys

Erklæring om forretningsetikk og samfunnsansvar

Trafsys AS (inkl. søster- og datterselskaper) sin forretningsmodell bygger på prinsipper om god forretningsetikk og samfunnsansvar. Det forventes at våre avtalepartnere skal respektere grunnleggende sosiale og etiske normer i sin virksomhet. Retningslinjene nedenfor er basert på internasjonale konvensjoner og angir etiske minimumsstandarder. I den grad Trafsys AS assosieres med avtalepartnere der grunnleggende forretningsetiske prinsipper ikke etterleves, anses dette å være et grunnlag for å terminere avtalen.

Menneskerettigheter

Avtalepartene respekterer FNs universelle erklæring om menneskerettigheter.

Ansattes rettigheter

Avtalepartnerne etterlever FNs barnekonvensjon, artikkel 32, og ILOs åtte kjernekonvensjoner (artikkel nummer 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 183), som omhandler barnearbeid, tvangsarbeid, fagorganisering og kollektive forhandlinger, samt diskriminering i arbeidslivet.

Avtalepartnerne sørger for at alle ansatte i sine egne virksomheter mottar lønn, som er tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, som er i overensstemmelse med nasjonale standarder for minstelønn og som blir utbetalt direkte til den ansatte i rett tid. Arbeidstiden overstiger ikke grensene i nasjonal lovgivning og regulering av overtid følger aktuelle lovkrav.

Helse, miljø og sikkerhet

Avtalepartnere anser de ansattes helse og sikkerhet som viktigere enn forretningsdriften. De ansatte blir informert på forhånd om risikoaktiviteter, som kan medføre helseskader og de har tilgang på relevant verne- og beskyttelsesutstyr.

Avtalepartnerne etterlever et føre-var prinsipp i de deler av sin virksomhet, som representerer miljømessige utfordringer og tar initiativ til å fremme sterkere miljøansvar i sin forretningsvirksomhet generelt.  Avtalepartnerne vil bidra til utvikling og bruk av miljøvennlig teknolog og forretningsvirksomheten drives i samsvar med aktuell nasjonal miljølovgivning.

Korrupsjon og rettferdig konkurranse

Avtalepartnerne forplikter seg til å arbeide for å eliminere alle former for korrupsjon og bruk av bestikkelser i forretningsvirksomheten.

Avtalepartnerne opererer innenfor rammeverket av gjeldende nasjonale og internasjonale konkurranseregler og vil aktivt motarbeide konkurransehemmende tiltak.

Inspeksjon

Avtalepartnerne har rett til, ved å benytte kompetente og uavhengige revisorer, å foreta forhåndsanmeldte inspeksjoner på hverandres produksjonssteder i kontraktsperioden for å undersøke om kravene i dette dokumentet etterleves.

Skriv ut