Løsninger

Trafsense - Trafikkovervåkning på riktig måte

Trafsense er et trafikkovervåkningssystem med unik tids- og romoppløsning kombinert med banebrytende lave levetidskostnader også over lange vegstrekninger. Ytelsen påvirkes ikke av sikt- eller værforhold.HVA ER TRAFSENSE

Trafsense overvåker alle enkeltkjøretøyer kontinuerlig langs hele vegstrekningen, også hvilket kjørefelt det enkelte kjøretøy til enhver tid ligger i. Kritiske hendelser som stans av kjøretøystopp, kødannelse og kjøretøy i feil retning detekteres og videreformidles i sanntid til vegtrafikksentralen som alarmer for å kunne minimere risiko for menneskelig og materiell skade. Videre detekterer Trafsense alle feltskifter og muliggjør indirekte deteksjon av mistet last samt effektiv og trygg sanntids trafikkstyring.

Hvert enkelt kjøretøy får en unik ID når det kjører inn på vegstrekningen. Både kjøretøyets posisjon langs vegstrekningen og valg av kjørefelt registreres kontinuerlig sammen med kjøretøyets feltskifter. Denne sanntidsinformasjonen er datagrunnlaget for generering av metadata og av hendelsesdeteksjon integrert med alarmer til vegtrafikksentralen. En skjermdump av en sanntidsvisualisering av trafikkdata fra E16/E39 er vist under.

Sanntidsvisualisering av Trafsense trafikkdata fra 780 m av nordgående løp i Fløyfjellstunnelen (E39/E16) i Bergen. Trafikken går fra venstre mot høyre i to parallelle kjørefelt markert i grått. Snittfarten i venstre (øvre) felt er 79 km/t og 74 km/t i høyre (nedre) felt. Eksempel på kjøretøyspesifikk informasjon: Kjøretøy med ID 27 i venstre felt har i øyeblikket en hastighet på 81 km/t og er i ferd med å ta igjen kjøretøy ID 29 som i øyeblikket har en hastighet på 73 km/t. 


HVORFOR TRAFSENSE

Trafsense tilbyr en reduksjon i levetidskostnad på tre til seks ganger i forhold til konvensjonell teknologi for hendelsesdeteksjon i tunnel.

Trafsense’ unike evne til kontinuerlig å følge det enkelte kjøretøys hastighet, posisjon og kjørefeltplassering påvirkes ikke av om vegen er rett eller svingete, skifter mellom tunnel og veg i dagen, vegbelysning, dag eller natt, sommer eller vinter, regn, snø, tåke eller røyk. Dette pålitelige datagrunnlaget gir primært grunnlag for sanntids hendelsesdeteksjon for å redusere risikoen for menneskelig og materiell skade. Sekundært er dette også utmerket grunnlagsinformasjon til f.eks. adaptiv trafikkstyring via vegtrafikksentral i form av oppdatert skiltinformasjon (variable skilt), trafikkinformasjon (DAB-radio, pushvarsel via app) og framtidige samvirkende intelligente transportsystemer (C-ITS).  Nyere forskning har påvist sterk korrelasjon mellom kjøreforhold (sikt, vegfriksjon) og aggregert trafikantoppførsel. Trafsense’ evne til presis overvåking helt ned på kjøretøy- og feltnivå er velegnet som dataunderlag også for slik analyse. I tillegg er presise trafikkdata en verdifull informasjonskilde som kan utnyttes i modellering, planlegging og optimalisering av framtidige vegsystemer for å bedre trafikksikkerhet og -flyt og dermed redusere negativ miljøpåvirkning.


HVORDAN FUNGERER TRAFSENSE

Trafsense er en autonom smart sensor utviklet i skjæringsfeltet mellom mobilitet/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT). Systemet svarer på flere av funksjonalitetene i såkalte "Day 1, 1.5 applications", men uten å være avhengig av at kjøretøyene har nødvendig digital infrastruktur om bord med ikke-proprietære grensesnitt som tillater nødvendig tovegs kommunikasjon. Personvern iht. EUs GDPRS-direktiv er fullt ivaretatt av det fysiske måleprinsippet Trafsense er basert på.

Trafsense-systemet består for hver overvåket vegstrekning av to deler:

•             Sensorkabelen er nedfrest langs vegstrekningen og er fullstendig passiv, dvs. den inneholder ingen elektriske kabler eller elektronikk. Kabelkonstruksjonen er utviklet av den kommersielle telekomindustrien og har 25 års levetid. Kabelen trekkes inn i et teknisk rom eller skap nær vegstrekningen som skal overvåkes.

•             Trafsense-utleserenheten (interrogatoren) inneholder alle aktive komponenter (elektriske, elektroniske) og er rack-montert i et teknisk rom eller skap langs vegstrekningen som skal overvåkes. All HW er solid-state og basert på industrielle telekomkomponenter med 25 års levetid. Utleserenheten er derfor både pålitelig og lett tilgjengelig for vedlikehold. Grensesnitt mot kundens systemer er implementert i utleserenheten der det også kan implementeres en lokal database for lagring av historiske trafikk- eller metadata som sluttbruker ikke har øyeblikkelig bruk for. Trafsense kan sømløs integreres mot kommersielle SCADA-systemer.

Trafsense-utleserenhet (interrogator) inneholder alle aktive komponenter (elektriske og elektroniske) og er rack-montert i et teknisk rom eller skap langs vegstrekningen som skal overvåkes.


Skriv ut